Privacy Statement

Studentflex hecht grote waarde aan zorgvuldige en veilige omgang met privacygevoelige informatie van haar websitebezoekers, kandidaten, werknemers en zelfstandigen. Studentflex heeft daarom dit privacy statement opgesteld.

Privacy Statement

1. Inleiding
Studentflex B.V. hecht grote waarde aan zorgvuldige en veilige omgang met privacygevoelige informatie van haar websitebezoekers, kandidaten, werknemers en zelfstandigen. Studentflex heeft daarom dit privacy statement opgesteld. Studentflex B.V. behandelt en beveiligt de aan haar toevertrouwde persoonlijke informatie uiterst zorgvuldig. Met deze privacy statement geeft Studentflex B.V. u inzicht hoe wij in voorkomende situaties conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) met uw persoonsgegevens omgaat.

2. Wie zijn wij?
Wij zijn Studentflex B.V. B.V., een uitzendbureau dat gericht is op het uitzenden, detacheren en coachen van studenten en Young Professionals. Studentflex is gevestigd aan de Herengracht 270S, 1016 BW Amsterdam. Studentflex B.V. is verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG en heeft daarmee zeggenschap over de verwerking van de persoonsgegevens en stelt het doel en de middelen voor de verwerking vast. Studentflex B.V. schakelt soms andere bedrijven in om diensten voor haar uit te voeren. Studentflex B.V. blijft in deze situaties verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. Met deze bedrijven maakt Studentflex B.V. contractuele afspraken over de omgang van uw persoonsgegevens, zodat jouw privacy gewaarborgd blijft.

3. Technische Informatie
Wanneer je onze website bezoekt, verzamelt de website automatisch informatie over de (apparaten van) onze bezoekers. Het gaat hierbij bijvoorbeeld over informatie met welk apparaat de website wordt bezocht, het IP-adres van jouw apparaat, het IP-adres van jouw Internet Service Provider, het besturingssysteem dat je gebruikt, datum en tijd van je bezoek, het internetadres van de website vanwaar je rechtstreeks bent doorgelinkt, de door jouw bezochte pagina’s en de informatie die je hebt bekeken op de website, de geo locatie waar je je bevindt en het materiaal dat je opstuurt naar en downloadt van de website. Wij gebruiken deze technische informatie voor het beheer van de website en ter verbetering van de kwaliteit en effectiviteit van onze website.

4. Cookies
Studentflex B.V. maakt gebruik van cookies maakt gebruik van cookies en webstatistieken. Zo zijn wij instaat te bekijken hoe bezoekers onze website gebruiken. Zodoende kunnen wij onze website beter aan te passen op de gebruiksvoorkeuren van onze bezoekers. Cookies zijn kleine stukjes informatie die op jouw computer worden opgeslagen. Bij een volgend bezoek aan onze website worden deze kleine stukjes informatie herkend wat uw bezoek eenvoudiger maakt. Welke cookies en technieken gebruiken wij?
Studentflex gebruikt standaard technieken die voor vrijwel alle websites en apps worden gebruikt. Deze technieken zorgen er samen met de cookies voor dat onze site de informatie kan verzamelen en opslaan. De cookies die Studentflex verzamelt gebruiken, zij:

– Functionele cookies: Deze cookies zorgen ervoor dat onze website. Ook wordt hiermee informatie opgeslagen om het gebruiksgemak te vergroten, denk bijvoorbeeld aan je gebruikersnaam.
– Analytische cookies: Deze cookies meten hoe je onze websites en apps gebruikt. De informatie wordt geanalyseerd om verbeteringen te kunnen doorvoeren.
– Social media cookies: Deze cookies zorgen ervoor dat je bepaalde informatie direct kunt delen op social media. Dat kan via de links en buttons op onze websites of in onze apps.
– Advertentie cookies: Deze cookies worden geplaatst door derden (zoals Google, Linkedin) om je relevante advertenties te tonen.

Cookies niet toestaan, verwijderen of instellingen aanpassen?
Je kan zelf bepalen of je cookies wilt toestaan en/of weigeren. Als je niet wilt dat er cookies in je browser worden opgeslagen, pas dan zelf de instellingen van je browser aan. Ook kun je instellen dat je een melding krijgt als er een cookie wordt geplaatst. Opgeslagen cookies kun je verwijderen via je browser instellingen.

5. Wanneer verzamelen wij jouw persoonsgegevens?
In de volgende gevallen is het ons toegestaan uw gegevens te bewaren en verwerken:

– Als je Studentflex B.V. toestemming hebt gegeven voor de verwerking van jouw persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.
– Als de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij jij partij bent, of om op verzoek van jou voor de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen;
– Als verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op Studentflex B.V. rust;
– Als de verwerking noodzakelijk is om jouw of andermans vitale belangen te beschermen;
– Als de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan Studentflex B.V. is opgedragen;

Als de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Studentflex B.V. of van een derde, behalve wanneer jouw belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden die tot bescherming van jouw persoonsgegevens, zwaarder wegen dan die belangen.

6. Waarom verzamelen wij jouw persoonsgegevens
Jouw persoonsgegeven worden gebruikt om de aan jouw aangeboden hr-diensten zo goed mogelijk te kunnen verlenen, waaronder uitzenden, detachering, bemiddeling, payroll, salarisadministratie, personeelsmanagement, persoonlijke ontwikkeling & inzetbaarheid en werving & selectie. Studentflex B.V. gebruikt jouw gegevens voor de onderstaande doeleinden:

-Vraag en aanbod op de arbeidsmarkt bij elkaar te brengen
– Je op de hoogte te brengen van de verscheidende evenementen die Studentflex organiseert en van derden
– Gewerkte uren te registreren en te verwerken in ons salarissysteem
– Jouw geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen in verband met een bemiddeling naar vast of tijdelijk werk.
– Jouw te benaderen met onze nieuwsbrief voor Studentflex, waar onze laatste evenementen instaan en artikelen met betrekking tot uw persoonlijke ontwikkeling.
– Een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met jou aan te gaan en te onderhouden en hiervoor de relevante administratie uit te voeren.
– Voor het bevorderen van jouw persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid, waaronder training, opleiding en testen.
– Voor managementdoeleinden waaronder managementinformatie, het verzorgen van interne controles en bedrijfsveiligheid en het uitoefenen van audits en accountantscontrole. Premiekortingen aan te vragen Als we een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met jou zijn aangegaan, voor de naleving van wet- en regelgeving, waaronder maar niet beperkt tot identificatie, arbeidswetgeving, fiscale- en socialezekerheidswetgeving, bestrijding van fraude en nationale en internationale sanctiewetgeving.

7. Welke persoonsgegevens verzamelen wij van jou?
Studentflex B.V. kan als jou werkzoekende, kandidaat, gedetacheerde, werknemers, zelfstandig ondernemer en/of zakelijke relatie ben van Studentflex B.V., de onderstaande persoonlijke gegevens verwerken. Je bent zelf verantwoordelijk dat de door jou aangedragen persoonlijke gegevens juist en up to date zijn.

– Werkzoekende of kandidaat
NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer, bank- en/of girorekeningnummer en andere contactgegevens
Nationaliteit, BSN & identiteitsbewijs (kopie identiteitsbewijs), een eventuele werkvergunning
Geboortegegevens, leeftijd, geslacht
Curriculum vitae (cv), informatie over opleiding, stages en werkervaring
Gegevens over trainingen en opleiding en/of testen die je zelf of via ons hebt gevolgd of gedaan.
Gegevens over beschikbaarheid en verlof
Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften en gegevens betreffende werkervaring
Op vrijwillige basis andere content waarmee je jezelf voorstelt (video of foto)
Op vrijwillige basis het wel of niet toestaan voor het gebruik van de pasfoto op het identiteitsbewijs
Andere dan de hierboven genoemde gegevens waarvan de verwerking wordt vereist ingevolge of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van de wet.

– Gedetacheerde, en (tijdelijke) werknemer
Indien u voor Studentflex B.V. of haar opdrachtgevers kunt gaan werken/werkt/heeft gewerkt, kan Studentflex B.V. onderstaande gegevens verwerken:
NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer, bank- en/of girorekeningnummer en andere contactgegevens
Geboortegegevens, leeftijd, geslacht
Curriculum vitae (cv), informatie over opleiding, stages en werkervaring
Gegevens over trainingen en opleiding en/of testen die je zelf of via ons hebt gevolgd of gedaan
Gegevens over beschikbaarheid en verlof
Nationaliteit, BSN & identiteitsbewijs (kopie identiteitsbewijs), een eventuele werkvergunning
Gegevens in het kader van een pre-employment screening
Gegevens betreffende de aard en inhoud van de vorige arbeidsbemiddelingen, alsmede betreffende de beëindiging ervan
Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften en gegevens betreffende werkervaring
Op vrijwillige basis het wel of niet toestaan voor het gebruik van de pasfoto op het identiteitsbewijs
Overige gegevens die gerelateerd zijn aan der personeels-, salaris- en verzuimregistratie
Op vrijwillige basis andere content waarmee je jezelf voorstelt (video, foto)
Andere dan de hierboven genoemde gegevens waarvan de verwerking wordt vereist ingevolge of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van de wet

8. Derden
Studentflex B.V. kan jouw persoonsgegevens doorgeven aan andere entiteiten van Studentflex B.V., haar opdrachtgevers, onderaannemers (bijvoorbeeld gegevensbewerkers) die namens Studentflex B.V. diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, leveranciers, overheidsinstanties en andere zakelijke relaties. En in alle overige gevallen waarin wij hiertoe kunne worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of gerechtelijk vonnis.
De verstrekking van de persoonsgegevens geschiedt op basis van een gerechtvaardigd belang, wettelijke verplichting en/of ter uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met de doelen zoals genoemd bij “Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?”.

9. Jouw rechten
Wij hechten er waarde aan dat je makkelijk gebruik kan maken van jouw rechten met betrekking tot de verwerken van jouw persoonsgegevens. Als je gebruik wenst te maken van een van de jou toekomende en hieronder benoemde rechten kan je zoals onderstaand wordt omgeschreven contact met ons opnemen.
Inzage en/of wijzigen gegevens

Je kunt ons op elk gewenst moment via 020-3585880 of info@studentflex.nl dan wel per brief Tweede Jan Steenstraat 23 hs, 1073 VL Amsterdam verzoeken aan te geven welke (categorieën van) gegevens wij van jouw verwerken, voor welke doeleinden dat gebeurt, van welke bron de gegevens komen en welke bewaartermijnen door ons worden gehanteerd.

Daarnaast kan je op elk gewenst moment contact met ons opnemen om jouw gegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. Mocht onverhoopt blijken dat wij verkeerde persoonsgegevens van jou hebben verstrekt zullen wij dit rectificeren. Wanneer wij jouw persoonlijke gegevens hebben gewijzigd stellen wij jou hiervan op de hoogte.

Verwerking van uw gegevens beperken
Wanneer u het niet eens bent met de inhoud van de gegevens die wij van u bewaren, kunt u een verzoek dienen tijdelijk de verwerking van uw gegevens te beperken. Wij wachten dan met het verspreiden van uw gegevens tot deze naar uw mening weer op orde zijn. U kunt een verzoek tot een verwerkingsbeperking op elk gewenst moment via 020-3585880 of info@studentflex.nl dan wel per brief op Tweede Jan Steenstraat 23 hs, 1073 VL Amsterdam indienen.

Wanneer wij verwerking van jouw persoonlijke gegevens beperken stellen wij jou hiervan op de hoogte.

Recht om gegevens over te dragen
Je kunt persoonsgegevens die wij over jou bewaren, in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm op vragen via 020-3585880 of info@studentflex.nl. Je ben volledig vrij deze informatie over te dragen aan derden.

Recht om vergeten te worden
Wanneer je geen gebruikt meer wenst te maken van onze diensten kan je een verzoek indienen van verwijdering van al uw persoonlijke gegevens. Je kan ons op elk gewest moment via 020-3585880 of info@studentflex.nl dan wel per brief op Tweede Jan Steenstraat 23 hs, 1073 VL Amsterdam verzoeken al jouw gegevens te verwijderen.

Je kan daarnaast jou eventueel verleende toestemming om jouw gegevens te verwerken op elk moment intrekken. Wij zullen de verwerking van jouw persoonsgegevens waarvoor je toestemming had verleed staken. Het intrekken van jouw toestemming heeft echter geen invloed op de verwerkingen die al hebben plaatsgevonden.

Procedure, responstermijn en kosten
Wij proberen jouw verzoeken als genoemd in dit hoofdstuk zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen een maand te behandelen. Wij zijn verplicht jouw identiteit te controleren voordat aan jouw verzoek kan worden voldaan. Je verzoeken worden in beginsel elektronisch behandeld, tenzij dat niet mogelijk is of je anders verzoekt.
Voor de behandeling van je voornoemde verzoeken brengen wij je in beginsel geen kosten in rekening, tenzij je verzoeken buitensporig zijn, kennelijk ongegrond of indien u bij het recht op inzage om bijkomende kopieën verzoekt.

10. Beveiliging
Studentflex B.V. doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen. Bijvoorbeeld: alleen geautoriseerden hebben toegang tot de gegevens. Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan gegevensbewerkers die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, is Studentflex met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen.

11. Bewaartermijn
Studentflex B.V. bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van verwerking en conform de wettelijke bewaartermijnen. Bij akkoord met het privacy statement gaat u tevens akkoord met de toestaan voor Studentflex om tot een jaar lang de opgegeven persoonsgegevens te verwerken.

12. Vragen, opmerkingen, klachten of (vermoeden) datalek
Heb je vragen, opmerking of klachten over de bescherming van jouw persoonsgegevens door Studentflex B.V., dan kan je schriftelijk of per e-mail contact met ons opnemen via info@studentflex.nl of Tweede Jan Steenstraat 23 hs, 1073 VL Amsterdam. Je kunt onze loonadministratie@studentflex.nl aanschrijven.
Indien je het niet eens bent met het gebruik door Studentflex van jouw persoonsgegevens, kunt u eveneens een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

13. Datalek
Is er sprake van een (vermoeden van) een datalek, dan verzoeken wij je dit direct te melden via loonadminstratie@studentflex.nl.

14. Wijzigingen
Studentflex behoudt zich het recht voor om dit privacy statement aan te passen of te wijzigen. Geen van de bepaling uit het privacy statement heeft tot doel om enige verplichting of overeenkomst tot stand te doen komen tussen Studentflex B.V. en een betrokkene.

15. Overige bepalingen
Op de bepalingen uit deze privacy statement en alle hieruit voortvloeiende geschillen is Nederlands recht van toepassing.