Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Studentflex- Een nieuwe kijk op talentmanagement

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Definities

1.1 Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden.
1.2 Aspirant Flexkracht: een door Studentflex geworven en geselecteerde natuurlijke persoon, die door Studentflex bij de Opdrachtgever is aangedragen in het kader van één of meerdere functies en/of vacatures binnen de organisatie van de Opdrachtgever ongeacht of de Opdrachtgever de Aspirant Flexkracht direct of indirect (uit welke hoedanigheid dan ook) kende.
1.3 Cao: de cao die van toepassing is op de arbeidsovereenkomst tussen Studentflex en de Flexkracht. 1.4 Diensten: alle door Studentflex aan de Opdrachtgever uit hoofde van een Overeenkomst te leveren diensten.
1.5 Flexkracht: iedere natuurlijke persoon die op basis van een arbeidsovereenkomst ex artikel 7:690 BW, niet zijnde een arbeidsovereenkomst als bedoelt in artikel 7:692 BW, in dienst is van Studentflex en ter beschikking is gesteld aan de Opdrachtgever.
1.6 Inlenersbeloning: de bij de Opdrachtgever geldende beloning voor werknemers in dienst van de Opdrachtgever in een gelijke of gelijkwaardige functie zoals uitgeoefend door een Flexkracht, bestaande uit de navolgende zes loonelementen:
1. Uitsluitend het geldende periodeloon in de schaal;
2. De van toepassing zijnde arbeidsduurverkorting per week/maand/jaar/periode. Deze kan ter keuze van Studentflex worden gecompenseerd in tijd en/of geld;
3. Toeslagen voor overwerk, verschoven uren, onregelmatigheid (waaronder feestdagentoeslag), ploegentoeslag en werken onder fysieke omstandigheden;
4. Initiële loonsverhoging, hoogte en tijdstip als bij de Opdrachtgever bepaald;
5. Kostenvergoeding (voor zover Studentflex deze vrij van loonheffing en premies kan uitbetalen: reiskosten, pensionkosten en andere kosten noodzakelijk vanwege de uitoefening van de functie);
6. Periodieken, hoogte en tijdstip als bij de opdrachtgever bepaald;
7. Eenmalige uitkeringen;
8. Thuiswerk Vergoedingen.
1.7 Offerte: elk mondeling of Schriftelijk aanbod van Studentflex aan de Opdrachtgever. 1.8 Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon die met Studentflex contracteert c.q. beoogt te contracteren.
1.9 Opdrachtgeverstarief: het door de Opdrachtgever aan Studentflex verschuldigde tarief, exclusief toeslagen, kostenvergoedingen en btw. Het tarief wordt per uur gerekend, tenzij anders vermeld. 1.10 Overeenkomst: iedere overeenkomst, in welke vorm dan ook tussen een Opdrachtgever en Studentflex, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die Overeenkomst door Studentflex.
1.11 Partijen: verwijzing naar Studentflex en de Opdrachtgever tezamen.
1.12 Schriftelijk: op schrift gesteld dan wel digitaal ter beschikking gesteld per e-mail of anderszins op elektronische wijze.
1.13 Studentflex: de gebruiker van deze Algemene Voorwaarden en de partij die met de Opdrachtgever contracteert, te weten de besloten vennootschap Studentflex B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te (1016 BW) Amsterdam aan het adres Herengracht 270 S, ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer 56899688.
1.14 Terbeschikkingstelling: de tewerkstelling van een Flexkracht door Studentflex in het kader van een Overeenkomst, om onder leiding en toezicht van de Opdrachtgever arbeid te verrichten.

Artikel 2 Werkingssfeer
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Offertes van en Overeenkomsten met Studentflex. Deze Algemene Voorwaarden gelden eveneens voor eventuele nadere of vervolg overeenkomsten tussen Studentflex en de Opdrachtgever. De Opdrachtgever wordt geacht hiermee akkoord te zijn gegaan.
2.2 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk Schriftelijk door Partijen zijn overeengekomen. In dat geval prevaleren de uitdrukkelijk Schriftelijk overeengekomen afwijkende bepalingen. De toepasselijkheid van inkoop- of andere algemene voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.3 Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft het overige in deze Algemene Voorwaarden bepaalde volledig van kracht. Partijen zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, die aansluiten bij de bedoeling die Partijen hadden bij het opstellen van de nietige of vernietigde bepaling.
2.4 Indien Studentflex niet steeds strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn of dat Studentflex in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de strikte naleving van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden te verlangen.
2.5 Indien Studentflex bij één of meerdere Overeenkomsten met de Opdrachtgever afwijkt van deze Algemene Voorwaarden houdt dit niet in dat deze afwijking tevens geldt voor eerdere of latere Overeenkomsten tussen Studentflex en de Opdrachtgever.
2.6 Studentflex heeft het recht deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen, waarbij geldt dat zij een redelijke kennisgevingtermijn ten opzichte van de Opdrachtgever in acht dient te nemen. Bij gebreke van protest van Opdrachtgever binnen 14 dagen na kennisgeving, gelden de gewijzigde Algemene Voorwaarden vanaf de dag van de kennisgeving op alle nieuwe
Overeenkomsten alsmede op alle nog lopende Overeenkomsten voor zover deze worden uitgevoerd na de dag van de kennisgeving.

Artikel 3 Offertes en totstandkoming Overeenkomst
3.1 Alle Offertes van Studentflex zijn vrijblijvend en kunnen op elk moment door Studentflex worden herroepen, ook indien de Offerte een termijn voor aanvaarding bevat.
3.2 Studentflex kan niet aan haar Offerte worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de Offerte, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3.3 Er komt een Overeenkomst tot stand wanneer de Opdrachtgever:
− een (zoek) opdracht bij Studentflex plaatst;
− de Offerte van Studentflex aanvaardt;
− een gesprek aangaat met een Aspirant Flexkracht.
Indien de Opdrachtgever mondeling dan wel Schriftelijk een opdracht/order plaatst bij Studentflex zonder dat deze is voorafgegaan door een Offerte of indien de Offerte (nog) niet door beide Partijen is ondertekend, dan wordt de Overeenkomst geacht tot stand te zijn gekomen, wanneer de opdracht door Studentflex is bevestigd of wanneer Studentflex van start gaat met de uitvoering van de opdracht/order. Studentflex is te allen tijde gerechtigd om een (voorgestelde) Aspirant Flexkracht of Flexkracht te vervangen.

Artikel 4 Duur en beëindiging van de Overeenkomst en de Terbeschikkingstelling
4.1 Een Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde of onbepaalde tijd.
4.2 Een Overeenkomst voor bepaalde tijd is de Overeenkomst die wordt aangegaan:
● óf voor een vaste periode;
● óf voor een bepaalbare periode;
● óf voor een bepaalbare periode die een vaste periode niet overschrijdt.
4.3 Een Overeenkomst voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege door het verstrijken van de overeengekomen tijd of doordat een vooraf vastgestelde objectief bepaalbare gebeurtenis zich voordoet.
4.4 De Opdrachtgever is gehouden om uiterlijk zes weken voordat de Overeenkomst van rechtswege eindigt, Studentflex Schriftelijk mede te delen of zij een nieuwe Overeenkomst wenst aan te gaan ten behoeve van dezelfde Flexkracht. Bij gebreke van tijdige Schriftelijke mededeling hiervan, wordt de Overeenkomst voor bepaalde tijd steeds verlengd voor dezelfde duur en onder dezelfde voorwaarden als waarvoor deze is aangegaan.
4.5 Tussentijdse opzegging van de Overeenkomst voor bepaalde tijd is niet mogelijk, tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen. Indien een tussentijdse opzegmogelijkheid is overeengekomen, dient de opzegging Schriftelijk te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van zes weken.
4.6 Een Overeenkomst voor onbepaalde tijd eindigt door schriftelijke opzegging met inachtneming van een opzegtermijn van zes weken.
4.7 Elke Overeenkomst eindigt onverwijld wegens opzegging op het tijdstip dat één van beide Partijen de Overeenkomst opzegt omdat:
● de andere Partij in verzuim is of;
● de andere Partij haar bedrijfsvoering staakt, een regeling met al haar
crediteuren treft, wordt ontbonden, in liquidatie verkeert en/of haar activiteiten
staakt, of;
● de andere Partij in staat van faillissement is verklaard of surseance van betaling
heeft aangevraagd;
4.8 Studentflex mag de Overeenkomst tevens onverwijld opzeggen indien op een aanmerkelijk deel van de bezittingen van de Opdrachtgever executoriaal beslag wordt gelegd, dan wel conservatoir beslag en dit beslag niet binnen veertien dagen na beslaglegging wordt opgeheven.
4.9 Indien Studentflex wegens één van deze gronden opzegt, ligt in de gedraging van de Opdrachtgever waarop de opzegging is gebaseerd, het verzoek van de Opdrachtgever besloten om de Terbeschikkingstelling te beëindigen. Dit leidt niet tot enige aansprakelijkheid van Studentflex voor de schade die de Opdrachtgever dientengevolge leidt. Ten gevolge van
opzegging zullen alle vorderingen van Studentflex onmiddellijk opeisbaar zijn.
4.10 Het einde van de Overeenkomst betekent het einde van de Terbeschikkingstelling. Beëindiging van de Overeenkomst door de Opdrachtgever houdt in het verzoek van de Opdrachtgever aan Studentflex om de lopende Terbeschikkingstelling(en) te beëindigen tegen de datum waarop de Overeenkomst rechtsgeldig is of wordt geëindigd, respectievelijk waartegen de Overeenkomst rechtsgeldig is of wordt opgezegd.
4.11 Indien in de arbeidsovereenkomst van de Flexkracht het uitzendbeding rechtsgeldig is opgenomen, eindigt de Terbeschikkingstelling van de Flexkracht op verzoek van de Opdrachtgever op het moment dat de Flexkracht meldt dat hij niet in staat is de arbeid te verrichten wegens arbeidsongeschiktheid. Voor zover nodig wordt de Opdrachtgever geacht dit verzoek te hebben gedaan. De Opdrachtgever zal dit verzoek desgevraagd schriftelijk aan Studentflex bevestigen. 4.12 De Terbeschikkingstelling eindigt van rechtswege indien en zodra Studentflex de
Flexkracht niet meer ter beschikking kan stellen, doordat de arbeidsovereenkomst tussen Studentflex en de Flexkracht is geëindigd en deze arbeidsovereenkomst niet aansluitend wordt voortgezet ten behoeve van dezelfde Opdrachtgever. Studentflex schiet in dit geval niet
toerekenbaar tekort jegens de Opdrachtgever en is evenmin aansprakelijk voor eventuele schade die de Opdrachtgever hierdoor lijdt.
4.13 De Opdrachtgever informeert Studentflex tijdig omtrent het eindigen of voortzetten van de Terbeschikkingstelling van de Flexkracht, teneinde Studentflex in staat te stellen haar
verplichtingen ter zake een wettelijke aanzegtermijn juist en volledig na te komen.
4.14 De voorgaande artikelen laten het recht op een beroep op 6:265 BW onverlet. In geval van ontbinding van een Overeenkomst geldt dat, al hetgeen reeds uit hoofde van de
Overeenkomst is betaald niet als ongedaanmakingsverbintenis kan worden teruggevorderd. 4.15 Indien tussen de Flexkracht enerzijds en Studentflex anderzijds het uitzendbeding geldt, is de Opdrachtgever steeds – als de Terbeschikkingstelling meer dan 26 weken heeft geduurd – bij beëindiging van de Terbeschikkingstelling verplicht om dit aan Studentflex te melden, ten minste tien kalenderdagen voor die beëindiging, ongeacht de eventueel van toepassing zijnde opzegtermijn in de Overeenkomst of de beëindiging (van rechtswege) van de Overeenkomst (bijvoorbeeld vanwege het einde van de looptijd). Indien de Opdrachtgever deze
kennisgevingstermijn niet in acht neemt, is de Opdrachtgever aansprakelijk voor – en vrijwaart zij Studentflex tegen – alle (directe en indirecte) schade die Studentflex hierdoor lijdt, waaronder in elk geval (maar niet uitsluitend) het loon dat de Flexkracht zou hebben verdiend in de periode van de niet in acht genomen kennisgevingstermijn.
4.16 De voorgaande artikelen laten het recht op een beroep op 6:265 BW onverlet. In geval van ontbinding van een Overeenkomst geldt dat, al hetgeen reeds uit hoofde van de Overeenkomst is betaald niet als ongedaanmakingsverbintenis kan worden teruggevorderd.
4.17 Beëindiging van een Overeenkomst heeft geen gevolgen voor eventuele andere Overeenkomsten tussen Studentflex en de Opdrachtgever.

Artikel 5 Informatieverplichting Opdrachtgever
5.1 De Opdrachtgever erkent dat een behoorlijke uitvoering van de Overeenkomst door Studentflex in de regel afhankelijk is van juiste en tijdige aanlevering van documenten en gegevens van de Opdrachtgever, in het bijzonder ten aanzien van de vaststelling van de Inlenersbeloning (in het kader van het loonverhoudingsvoorschrift) en de activiteiten van de Opdrachtgever in het kader van de werving en selectie van de Flexkracht. Om de uitvoering van de Overeenkomst zoveel mogelijk volgens tijdschema te laten verlopen, verstrekt de Opdrachtgever daarom tijdig alle benodigdheden aan Studentflex en verricht de Opdrachtgever tijdig alle handelingen die Studentflex nodig heeft voor het uitvoeren van de Overeenkomst, dan wel waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze nodig zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, waaronder — maar uitdrukkelijk niet beperkt tot — alle informatie die van invloed kan zijn op de Diensten.
5.2 Alle informatie die relevant is voor de kwalificatie van de arbeidsovereenkomst, dient – voordat Studentflex een arbeidsovereenkomst aangaat met de Aspirant Flexkracht – schriftelijk aan Studentflex te worden gemeld door de Opdrachtgever. De Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle kosten (waaronder juridische kosten) en schade die Studentflex lijdt, doordat de Opdrachtgever niet of niet volledig heeft voldaan aan voorgaande informatieverplichting.
5.3 De Opdrachtgever dient Studentflex bij het aangaan van de Overeenkomst te informeren omtrent eventuele bedrijfssluitingen en collectief verplichte vrije dagen gedurende de looptijd van de Overeenkomst, opdat Studentflex deze omstandigheid indien mogelijk, deel kan laten uitmaken van de arbeidsovereenkomst met de Flexkracht. Indien een voornemen tot vaststelling van een bedrijfssluiting en/of collectief verplichte vrije dagen bekend wordt na het aangaan van de Overeenkomst, dient de Opdrachtgever Studentflex onmiddellijk na het bekend worden hiervan te informeren. Indien de Opdrachtgever nalaat om Studentflex tijdig te informeren, is de
Opdrachtgever gehouden voor de duur van de bedrijfssluiting onverkort aan Studentflex het Opdrachtgeverstarief te voldoen over het krachtens de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden geldende of gebruikelijke aantal uren en overuren per periode.
5.4 De Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid, betrouwbaarheid, deugdelijkheid en rechtmatigheid van de door of namens haar aan Studentflex verrichtte handelingen en verstrekte gegevens. De Opdrachtgever staat er tevens voor in dat zij alle essentiële benodigdheden en handelingen in de zin van lid 1 van dit artikel voor de opzet en uitvoering van de Overeenkomst heeft verstrekt respectievelijk heeft verricht.
5.5 Opdrachtgever erkent dat de afspraken tussen haar en Studentflex zijn gebaseerd op de veronderstelling dat tussen de Flexkracht(en) en Studentflex een reguliere uitzendovereenkomst in de zin van art. 7:691 BW bestaat, niet zijnde een payrollovereenkomst in de zin van art. 7:692 BW. Mocht blijken dat, door onjuiste of onvolledige informatie van Opdrachtgever, toch sprake is van een payrollovereenkomst in de zin van art. 7:692 BW tussen Studentflex en de Flexkracht(en) dan zal Studentflex alle extra kosten, in de ruimste zin van het woord (waaronder maar niet beperkt tot verschuldigd loon, premies, belastingen, juridische kosten, etc.) en schade, die het gevolg zijn van deze her kwalificatie met terugwerkende kracht in rekening brengen bij/verhalen op Opdrachtgever. Daarnaast wordt het Opdrachtgeverstarief dienovereenkomstig aangepast.
5.6 De Opdrachtgever stelt Studentflex tijdig en in ieder geval direct bij het bekend worden Schriftelijk op de hoogte van wijzigingen in de Inlenersbeloning en van vastgestelde initiële
loonsverhogingen.
5.7 De uitvoering van de Overeenkomst vangt niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever aan voornoemde informatieverplichting en/of leveringsverplichting heeft voldaan. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Studentflex zijn verstrekt, of de noodzakelijke handelingen niet tijdig zijn verricht, heeft Studentflex het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten totdat alle gegevens door de Opdrachtgever zijn verstrekt c.q. zijn geleverd, dan wel heeft Studentflex het recht handelingen te (laten) verrichten die die nodig zijn om Studentflex in staat te stellen de Overeenkomst uit te voeren, waarbij de door Studentflex te maken kosten voor rekening en risico komen van de Opdrachtgever.
5.8 Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Studentflex zijn verstrekt, of de noodzakelijke handelingen niet tijdig zijn verricht, heeft Studentflex het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten totdat alle gegevens door de Opdrachtgever zijn verstrekt c.q. zijn geleverd, dan wel heeft Studentflex het recht handelingen te (laten) verrichten die ervoor zorgdragen dat Studentflex over de hiervoor genoemde benodigdheden beschikt ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst waarbij de door Studentflex te maken kosten voor rekening en risico komen van de Opdrachtgever.
5.9 Indien de Overeenkomst niet meer binnen de overeengekomen termijn kan worden uitgevoerd, omdat de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Studentflex zijn verstrekt, heeft Studentflex het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schade aan de zijde van de Opdrachtgever. De door Studentflex gemaakte extra uren en/of extra kosten alsmede overige schade van Studentflex die is of zou ontstaan doordat de Opdrachtgever niet heeft voldaan aan de in dit artikel bepaalde informatieverplichting komen volgens de op dat moment gebruikelijke tarieven voor rekening van de Opdrachtgever.
5.10 Opdrachtgever is aansprakelijk — en vrijwaart Studentflex — voor de schade van Studentflex, de Flexkracht en/of de Opdrachtgever als gevolg van de onjuiste toepassing van de Inlenersbeloning, als de Inlenersbeloning is vastgesteld aan de hand van door de Opdrachtgever aan Studentflex onjuist of onvolledig verstrekte gegevens.

Artikel 6 Werkprocedure
6.1 De Opdrachtgever verstrekt Studentflex voor aanvang van de Overeenkomst en/of Terbeschikkingstelling een accurate omschrijving van de functie, functie-eisen, werktijden, arbeidsduur, werkzaamheden, arbeidsplaats, arbeidsomstandigheden, eventueel arbeidsverleden van de Flexkracht bij Opdrachtgever en de beoogde looptijd van de Overeenkomst/Terbeschikkingstelling.
6.2 Studentflex bepaalt aan de hand van de door de Opdrachtgever verstrekte informatie en de haar bekende hoedanigheden, kennis en vaardigheden van de voor Terbeschikkingstelling in aanmerking komende (Aspirant) Flexkrachten, welke (Aspirant) Flexkrachten zij aan de Opdrachtgever voorstelt ter uitvoering van de Overeenkomst. De Opdrachtgever is gerechtigd de voorgestelde (Aspirant) Flexkracht af te wijzen, waardoor de Terbeschikkingstelling van de voorgestelde (Aspirant) Flexkracht geen doorgang vindt.
6.3 Studentflex schiet niet tekort jegens de Opdrachtgever en is niet gehouden tot vergoeding van enige schade, indien de contacten tussen de Opdrachtgever en Studentflex voorafgaande aan een mogelijke Overeenkomst, waaronder begrepen een concrete aanvraag van de Opdrachtgever om een Flexkracht Ter beschikking te stellen, om welke reden dan ook niet of niet binnen de door de Opdrachtgever gewenste termijn, leiden tot de daadwerkelijke Terbeschikkingstelling van een Flexkracht.
6.4 Als Studentflex in het kader van de vervulling van haar verplichtingen op grond van de wet of de Cao informatie van de Opdrachtgever behoeft, zal de Opdrachtgever op eerste verzoek deze informatie kosteloos aan Studentflex verstrekken.
6.5 Studentflex is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het inzetten van Flexkrachten die niet blijken te voldoen aan de door de Opdrachtgever gestelde eisen, tenzij de Opdrachtgever binnen een redelijke termijn na aanvang van de Terbeschikkingstelling een Schriftelijke klacht terzake bij Studentflex indient en daarbij bewijst dat er sprake is van opzet of bewuste
roekeloosheid van Studentflex bij de selectie.

Artikel 7 Functie en beloning
7.1 Voor aanvang van de Overeenkomst en/of de Terbeschikkingstelling verstrekt de Opdrachtgever de omschrijving van de door de Flexkracht uit te oefenen functie en alle informatie over alle elementen van de Inlenersbeloning aan Studentflex, voor zover dat niet reeds was verstrekt door de Opdrachtgever op grond van de voorgaande artikelen.
7.2 De beloning van de Flexkracht, daaronder mede begrepen eventuele toeslagen en kostenvergoedingen, wordt vastgesteld conform de Cao (daaronder mede begrepen de bepalingen omtrent de Inlenersbeloning) en de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, zulks aan de hand van de door de Opdrachtgever verstrekte functieomschrijving.
7.3 Indien op enig moment blijkt dat die functieomschrijving en de bijbehorende inschaling niet overeenstemt met de werkelijk door de Flexkracht uitgeoefende functie, zal de Opdrachtgever aan Studentflex onverwijld de juiste functieomschrijving met bijbehorende inschaling aanreiken. De beloning van de Flexkracht zal opnieuw worden vastgesteld aan de hand van de nieuwe functieomschrijving. De functieomschrijving en/of inschaling, kan tijdens de Overeenkomst worden aangepast, indien de Flexkracht daar conform wet- en regelgeving, de Cao en/of de Inlenersbeloning recht op heeft. Indien de aanpassing leidt tot een hogere beloning, corrigeert Studentflex de beloning van de Flexkracht én het Opdrachtgeverstarief dienovereenkomstig. De Opdrachtgever is dit gecorrigeerde Opdrachtgeverstarief vanaf het moment van de uitoefening van de daadwerkelijke functie aan Studentflex verschuldigd.
7.4 De Opdrachtgever stelt Studentflex tijdig en ieder geval direct bij het bekend worden op de hoogte van wijzigingen in de Inlenersbeloning.
7.5 Indien de Flexkracht niet indeelbaar is op grond van de Cao, wordt de beloning van de Flexkracht vastgesteld aan de hand van gesprekken die door Studentflex worden gevoerd met de Flexkracht en, indien van toepassing, de Opdrachtgever. Daarbij wordt onder meer gekeken naar de benodigde capaciteiten die de invulling van de functie met zich meebrengt, de
verantwoordelijkheden, ervaring en het opleidingsniveau. Op eerste verzoek van Studentflex zal de Opdrachtgever meewerken aan het hiervoor bedoelde gesprek en zal zij alle informatie aan StudentFlex verstrekken, die StudentFlex nodig acht voor het vaststellen van de juiste beloning van de Flexkracht.
7.6 Indien zich een omstandigheid voordoet die ertoe leidt dat de Flexkracht – in afwijking van het voorgaande artikellid – toch op grond van de Inlenersbeloning beloond moet/had moeten worden, dan stelt de Opdrachtgever Studentflex hiervan tijdig en in ieder geval direct bij het bekend worden van deze omstandigheid Schriftelijk op de hoogte. De beloning van de Flexkracht en het Opdrachtgeverstarief worden in dat geval overeenkomstig lid 2 van dit artikel aangepast.
7.7 Overwerk, werk in ploegendiensten, werken onder fysiek zware omstandigheden, op bijzondere tijden of dagen (daaronder begrepen feestdagen) en/of verschoven uren wordt beloond conform de terzake geldende regeling in de Cao of — indien van toepassing — de Inlenersbeloning en wordt aan de Opdrachtgever doorberekend.

Artikel 8 Opdrachtgeverstarief
8.1 De door de Opdrachtgever aan Studentflex verschuldigde vergoeding wordt berekend door het overeengekomen Opdrachtgeverstarief te vermenigvuldigen met de door de Flexkracht gewerkte uren of (indien dit aantal hoger is) over de uren waarop Studentflex op grond van de Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden aanspraak heeft. Uren worden per kwartier naar boven afgerond. Eventuele wachttijd waarbij de Flexkracht zich beschikbaar dient te houden, geldt als gewerkte tijd. Het Opdrachtgeverstarief wordt tevens vermenigvuldigd met de toeslagen (waaronder mede — maar niet uitsluitend — begrepen toeslagen voor overwerk, feestdagen en onregelmatigheid) en vermeerderd met de kostenvergoedingen die Studentflex aan de Flexkracht verschuldigd is. Over de totale door de Opdrachtgever aan Studentflex te betalen vergoeding wordt btw in rekening gebracht.
8.2 De door de Opdrachtgever aan Studentflex te betalen vergoeding wordt vermeerderd met de aan de Flexkracht verschuldigde transitievergoeding en/of vergoeding wegens niet (geheel) in acht genomen aanzegtermijn, voor zover de Flexkracht hier aanspraak op kan maken ingevolge het bepaalde in respectievelijk de artikelen 7:673 en 7:668 BW. Deze vergoedingen zullen door Studentflex één op één aan de betreffende de Opdrachtgever worden doorberekend.
8.3 Indien op enig moment de Inlenersbeloning moet worden toegepast of verhoogd, stelt Studentflex de beloning van de Flexkracht en het Opdrachtgeverstarief opnieuw vast op basis van de door de Opdrachtgever verstrekte informatie omtrent de functie-indeling en Inlenersbeloning. In de beloning en het Opdrachtgeverstarief worden alle bij de Opdrachtgever geldende elementen van de Inlenersbeloning meegenomen.
8.4 Naast het in lid 3 bedoelde geval is Studentflex in ieder geval ook gerechtigd om het Opdrachtgeverstarief — indien van toepassing met terugwerkende kracht — tijdens de looptijd van de Overeenkomst aan te passen, indien de kosten van de uitzendarbeid stijgen:
● als gevolg van wijziging van de Cao of van de daarbij geregelde lonen of wijziging van de bij de Opdrachtgever geldende Cao en/of arbeidsvoorwaardenregeling of de daarbij geregelde lonen;
● als gevolg van wijzigingen in of ten gevolge van wet en- regelgeving, waaronder begrepen wijzigingen in of ten gevolge van de sociale en fiscale wet- en regelgeving, de Cao of enig verbindend voorschrift;
● als gevolg van een (periodieke) loonsverhoging en/of een (eenmalige) verplichte uitkering, voortvloeiende uit de Cao, de bij de opdrachtgever geldende collectieve arbeidsovereenkomst en/of arbeidsvoorwaardenregeling en/of wet en regelgeving.
8.5 Indien de Opdrachtgever in strijd met de leden 3 en 4 van dit artikel niet instemt met betaling van het aangepaste Opdrachtgeverstarief, dan ligt daarin besloten het verzoek van de Opdrachtgever om de Terbeschikkingstelling te beëindigen. De Terbeschikkingstelling eindigt evenwel pas op het moment dat de arbeidsovereenkomst van de Flexkracht rechtsgeldig kan worden beëindigd. Tot de datum van beëindiging van de arbeidsovereenkomst is de Opdrachtgever het Opdrachtgeverstarief verschuldigd.
8.6 Iedere aanpassing van het Opdrachtgeverstarief wordt door Studentflex zo spoedig mogelijk aan de Opdrachtgever bekend gemaakt en schriftelijk aan de Opdrachtgever bevestigd.
8.7 Indien door enige oorzaak die toerekenbaar is aan de Opdrachtgever de beloning en/of het Opdrachtgeverstarief te laag is vastgesteld, is Studentflex gerechtigd ook achteraf met terugwerkende kracht de beloning en het Opdrachtgeverstarief vast te stellen en het Opdrachtgeverstarief dienovereenkomstig met terugwerkende kracht aan te passen en in rekening te brengen. Studentflex kan tevens kosten die als gevolg hiervan door Studentflex zijn gemaakt bij de Opdrachtgever in rekening brengen.

Artikel 9 Facturatie en tijdverantwoording
9.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, geschiedt de tijdverantwoording per e-mailbericht. 9.2 De Opdrachtgever is het Opdrachtgeverstarief eveneens verschuldigd voor de uren waarop de Flexkracht de werkzaamheden niet heeft kunnen verrichten door een oorzaak die – als de Opdrachtgever de werkgever van de Flexkracht zou zijn geweest – op grond van artikel 7:628 BW in redelijkheid voor rekening van Opdrachtgever behoort te komen.
9.3 De Opdrachtgever draagt zorg voor een correcte en volledige tijdverantwoording en is gehouden erop toe te zien of te doen toezien, dat de daarin opgenomen gegevens van de Flexkracht correct en naar waarheid zijn vermeld, zoals: naam van de Flexkracht, het aantal gewerkte uren, overuren, onregelmatigheidsuren en ploegenuren, de overige uren waarover ingevolge de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden het Opdrachtgeverstarief is verschuldigd, de eventuele toeslagen en eventuele werkelijk gemaakte (on)kosten.
9.4 Indien de Opdrachtgever de tijdverantwoording aanlevert zorgt hij ervoor dat Studentflex aansluitend aan de door de Flexkracht gewerkte week over de tijdverantwoording beschikt. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de wijze waarop de tijdverantwoording aan Studentflex wordt verstrekt.
9.5 Alvorens de Opdrachtgever de tijdverantwoording aanlevert, geeft hij de Flexkracht de gelegenheid de tijdverantwoording te controleren. Indien en voor zover de Flexkracht de in de tijdverantwoording vermelde gegevens betwist, is Studentflex gerechtigd de uren en kosten vast te stellen overeenkomstig de opgave van de Flexkracht, tenzij de Opdrachtgever kan aantonen dat de door hem vermeldde gegevens correct zijn.
9.6 Indien de tijdverantwoording geschiedt middels door de Flexkracht aan te leveren declaratieformulieren, behoudt de Opdrachtgever een kopie van het declaratieformulier. Bij verschil tussen het door de Flexkracht bij Studentflex ingeleverde declaratieformulier en het door de Opdrachtgever behouden afschrift, geldt het door de Flexkracht bij Studentflex ingeleverde declaratieformulier voor de afrekening als volledig bewijs, behoudens geleverd tegenbewijs door de Opdrachtgever.

Artikel 10 Betaling
10.1 Tenzij anders overeengekomen, dient betaling van al hetgeen de Opdrachtgever aan Studentflex verschuldigd is geworden, binnen 14 kalenderdagen na (deel)factuurdatum op een door Studentflex aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd door de Opdrachtgever te zijn voldaan. De valutadatum op het bankafschrift is bepalend en wordt aangemerkt als betalingsdag.
10.2 Uitsluitend betaling aan Studentflex of aan een door Studentflex uitdrukkelijk Schriftelijk aangewezen derde werken bevrijdend. Betalingen door de Opdrachtgever aan Flexkrachten —onder welke titel dan ook — of het verstrekken van voorschotten aan Flexkrachten zijn
onverbindend tegenover Studentflex en kunnen nimmer grond opleveren voor verrekening of afbetaling uit welke hoofde dan ook.
10.3 Indien de Opdrachtgever bezwaren heeft tegen de ontvangen factuur, dan dient de Opdrachtgever deze bezwaren binnen 10 kalenderdagen na dagtekening van de factuur schriftelijk aan Studentflex kenbaar te maken, bij gebreke waarvan de juistheid van de factuur komt vast te staan. De bewijslast betreffende tijdige indiening van de reclame rust op de Opdrachtgever.
10.4 De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd haar verplichtingen jegens Studentflex op te schorten en/of te verrekenen met een eigen vordering op Studentflex. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur of ter zake de geleverde Diensten geven de Opdrachtgever aldus nimmer de bevoegdheid de betaling op te schorten dan wel te verrekenen.
10.5 Indien de Opdrachtgever de factuur niet binnen de betalingstermijn voldoet, is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling daartoe is vereist. De Opdrachtgever is over hetgeen zij alsdan verschuldigd is vanaf de verzuim datum een contractuele rente verschuldigd van 1% per maand of een gedeelte van een maand, tenzij de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval de wettelijke handelsrente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van algehele voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
10.6 Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, welke Studentflex moet maken ter effectuering van haar rechten, komen geheel voor rekening van de Opdrachtgever. De vergoeding voor buitengerechtelijke kosten wordt gefixeerd op 15% van de verschuldigde hoofdsom inclusief btw en rente — tenzij Studentflex aantoonbaar meer kosten heeft gemaakt — met een minimum van € 250,- per vordering. Deze vergoeding zal steeds, zodra de Opdrachtgever in verzuim is, door de Opdrachtgever verschuldigd zijn en zonder enig nader bewijs in rekening worden gebracht. 10.7 De in het bezit van Studentflex zijnde doordruk of kopie van de door Studentflex
verzonden nota geldt als volledig bewijs van de verschuldigdheid van de rente en de dag waarop de renteberekening begint te lopen.
10.8 Tenzij door Studentflex anders aangegeven, strekken betalingen van de Opdrachtgever steeds eerst in mindering op de verschuldigde kosten en rente (in deze volgorde) en vervolgens in mindering op de hoofdsommen en lopende rente, waarbij oudere vorderingen voor de nieuwe gaan, ongeacht of de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Studentflex kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan. Indien het Studentflex wenselijk voorkomt en in ieder geval als de Opdrachtgever in gebreke is met enige betalingsverplichting uit welke hoofde dan ook, is Studentflex gerechtigd na het aangaan van een Overeenkomst in afwijking van de overeengekomen betalingsregeling, betaling vooraf te verlangen dan wel een zekerheidstelling voor de betalingsverplichtingen van de Opdrachtgever. De Opdrachtgever dient op eerste verzoek van Studentflex daaraan gehoor te geven.
10.9 Indien de Overeenkomst met meer dan één Opdrachtgever is gesloten, zijn alle Opdrachtgevers hoofdelijk gehouden tot nakoming van de betalingsverplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst (ongeacht de tenaamstelling van de factuur).
10.10 Indien de Opdrachtgever niet aan haar (betalings) verplichtingen voldoet dan wel geen gevolg geeft aan een verzoek van Studentflex als bedoeld in lid 8 van dit artikel, is Studentflex
gemachtigd:
a. om de Overeenkomst met de Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat hiertoe een ingebrekestelling is vereist. In dat geval is de Opdrachtgever, wanneer
Studentflex hiertoe kosten maakt of op enigerlei wijze schade lijdt als gevolg van de niet-betaling door de Opdrachtgever, aansprakelijk voor de schade en kosten en dient zij deze te vergoeden, of
b. haar verplichtingen jegens de Opdrachtgever uit hoofde van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten.
10.11 Studentflex is in het geval van ontbinding dan wel opzegging dan wel opschorting van de Overeenkomst nimmer gehouden tot enige vorm van schadevergoeding aan de Opdrachtgever, tenzij er feiten en omstandigheden aan de ontbinding, opzegging of opschorting ten grondslag liggen die aan Studentflex toe te rekenen zijn.

Artikel 11 Bijzondere minimale betalingsverplichtingen
11.1 Tenzij anders overeengekomen, is de Opdrachtgever — onverminderd de overige verplichtingen van de Opdrachtgever jegens Studentflex — ten minste gehouden per oproep het
Opdrachtgeverstarief berekend over drie gewerkte uren aan Studentflex te voldoen, indien:
● de Flexkracht zich meldt op de afgesproken tijd en plaats voor het verrichten van de uitzendarbeid, maar door de Opdrachtgever niet in staat wordt gesteld de uitzendarbeid aan te vangen, of
● de Opdrachtgever de Flexkracht korter dan drie uur in staat stelt de uitzendarbeid te
verrichten.
11.2 Bovendien is Opdrachtgever gehouden het volledige Opdrachtgeverstarief te voldoen over de periode dat een Flexkracht recht heeft op loon overeenkomstig artikel 7:628a lid 3 BW indien de oproep door de opdrachtgever wordt ingetrokken of gewijzigd.

Artikel 12 Vrees niet nakoming
12.1 Indien na het sluiten van de Overeenkomst Studentflex ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever een van de verplichtingen niet, niet juist en/of niet tijdig zal nakomen, waarvan onder meer sprake is in geval van faillissement of surseance van betaling of wanneer een aanvraag tot één van deze maatregelen ten aanzien van de Opdrachtgever aanhangig is, of in geval een besluit tot ontbinding of fusie van de Opdrachtgever is genomen of indien conservatoir of executoriaal beslag op enig deel van het vermogen van de Opdrachtgever is of wordt gelegd, ofwel de Opdrachtgever enige betalingsverplichting jegens Studentflex niet nakomt, worden alle betalingsverplichtingen van de Opdrachtgever jegens Studentflex uit welke hoofde dan ook direct en volledig opeisbaar. Studentflex is gerechtigd onmiddellijke betaling van deze opeisbare vorderingen te verlangen dan wel een zekerheidsstelling ter zake deze opeisbare vorderingen.
12.2 Studentflex is — in het geval van het in lid 1 genoemde — bevoegd de nakoming van haar verplichtingen jegens de Opdrachtgever op te schorten, totdat betaling en/of zekerheidsstelling van alle betalingsverplichtingen heeft plaatsgevonden. Indien Studentflex daartoe overgaat, is zij op geen enkele manier gehouden tot vergoeding van schade en kosten die daardoor op een of andere wijze ontstaan aan de zijde van de Opdrachtgever.
12.3 De Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die voortvloeit uit een situatie zoals beschreven in lid 1 en 2 van dit artikel aan de zijde van Studentflex.

Artikel 13 Vervanging en beschikbaarheid
13.1 Studentflex is gerechtigd aan de Opdrachtgever ter beschikking gestelde Flexkrachten te vervangen door een andere Flexkracht, onder voortzetting van de Overeenkomst, onder andere met het oog op het bedrijfsbeleid of personeelsbeleid van Studentflex, behoud van werkgelegenheid of naleving van geldende wet- en regelgeving, in het bijzonder de toepasselijke Cao en de toepasselijke ontslagregels en richtlijnen.
13.2 Studentflex schiet niet toerekenbaar tekort jegens de Opdrachtgever en is niet gehouden tot vergoeding van enige schade of kosten aan de Opdrachtgever, indien Studentflex om welke reden dan ook een (vervangende) Flexkracht niet (meer), althans niet (meer) op de wijze en in de omvang als bij de Overeenkomst of nadien overeengekomen aan de Opdrachtgever ter
beschikking kan stellen.

Artikel 14 Opschortingsrecht
14.1 De Opdrachtgever is niet gerechtigd de tewerkstelling van de Flexkracht tijdelijk geheel of gedeeltelijk op te schorten, tenzij er sprake is van overmacht in de zin van artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek.
14.2 In afwijking van lid 1 van dit artikel is opschorting wel mogelijk indien:
● dit Schriftelijk wordt overeengekomen en daarbij de looptijd is vastgelegd én;
● de Opdrachtgever aantoont dat tijdelijk geen werk voorhanden is of de Flexkracht niet te werk kan worden gesteld én;
● Studentflex jegens de Flexkracht met succes een beroep kan doen op uitsluiting van de loondoorbetalingsplicht op grond van de Cao.
14.3 De Opdrachtgever is voor de duur van de opschorting het Opdrachtgeverstarief niet verschuldigd. 14.4 Indien de Opdrachtgever niet gerechtigd is de tewerkstelling tijdelijk op te schorten, maar de Opdrachtgever tijdelijk geen werk heeft voor de Flexkracht of de Flexkracht niet te werk kan stellen, is de Opdrachtgever gehouden voor de duur van de Overeenkomst onverkort aan Studentflex het Opdrachtgeverstarief te voldoen over het per periode (week, maand, en dergelijke) krachtens Overeenkomst laatstelijk geldende of gebruikelijke aantal uren en overuren.
14.5 Indien Studentflex door omstandigheden, opgekomen buiten schuld en risicosfeer van Studentflex, tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen, is Studentflex bevoegd de uitvoering van de Overeenkomst voor de duur van de verhindering op te schorten. Eventueel door of namens de Opdrachtgever gestelde betalingszekerheden dienen overeenkomstig te worden verlengd.
14.6 Indien Studentflex door omstandigheden, opgekomen als hiervoor in lid 5 bedoeld, blijvend verhinderd is haar verplichtingen na te komen, is ieder van de partijen bevoegd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
14.7 Tot de omstandigheden als hiervoor in lid 6 bedoeld, worden in elk geval doch niet uitsluitend gerekend oorlog, oorlogsgevaar, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, epidemieën, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in en uitvoer belemmeringen, overheidsmaatregelen, machinebreuk, storingen in de levering van energie en bedrijfsstoring.

Artikel 15 Arbeidsduur en werktijden
15.1 De arbeidsomvang en de werktijden van de Flexkracht bij de Opdrachtgever worden voorafgaand aan de Terbeschikkingstelling overeengekomen. De werktijden, de arbeidsduur en de rusttijden van de Flexkracht zijn gelijk aan de bij de Opdrachtgever ter zake gebruikelijke tijden en uren, tenzij anders is overeengekomen. De Opdrachtgever staat ervoor in, dat de arbeidsduur en de rust- en werktijden van de Flexkracht voldoen aan de wettelijke vereisten. De Opdrachtgever ziet erop toe dat de Flexkracht de rechtens toegestane werktijden en de overeengekomen arbeidsomvang niet overschrijdt.
15.2 Vakantie en verlof van de Flexkracht worden geregeld conform de wet en de Cao.
15.3 Indien de Flexkracht specifieke scholing dan wel werkinstructies behoeft voor de uitvoering van de opdracht, zullen de uren, die de Flexkracht aan deze scholing besteedt, als gewerkte uren in rekening worden gebracht bij de Opdrachtgever.

Artikel 16 Goede uitoefening van leiding en toezicht
16.1 De Opdrachtgever zal zich ten aanzien van de Flexkracht bij de uitoefening van het toezicht of de leiding, alsmede met betrekking tot de uitvoering van het werk, gedragen op hezelfde zorgvuldige wijze als waartoe hij ten opzichte van zijn eigen medewerkers gehouden is.
16.2 Het is de Opdrachtgever niet toegestaan de Flexkracht op haar beurt aan een derde ‘door te lenen’, dat wil zeggen aan een derde ter beschikking te stellen voor het onder leiding en/of toezicht van deze derde verrichten van werkzaamheden. Onder doorlening wordt ede verstaan het door de Opdrachtgever ter beschikking stellen aan een (rechts)persoon waarmee de Opdrachtgever in een groep (concern) is verbonden.
16.3 De Opdrachtgever kan de Flexkracht slechts te werk stellen in afwijking van het bij de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden bepaalde, indien Studentflex en de Flexkracht daarmee vooraf uitdrukkelijk Schriftelijk hebben ingestemd.
16.4 Tewerkstelling van de Flexkracht in het buitenland door een in Nederland gevestigde Opdrachtgever is slechts mogelijk voor bepaalde tijd, onder de voorwaarden dat de Opdrachtgever leiding en toezicht heeft georganiseerd én indien de tewerkstelling Schriftelijk is overeengekomen met Studentflex.
16.5 De Opdrachtgever zal aan de Flexkracht de schade vergoeden die deze lijdt doordat een aan hem toebehorende zaak, die in het kader van de opgedragen werkzaamheden is gebruikt, is beschadigd of teniet gegaan.
16.6 Studentflex is tegenover de Opdrachtgever niet aansprakelijk voor verbintenissen die Flexkrachten zijn aangegaan met of die voor hen zijn ontstaan jegens de Opdrachtgever of derden, al dan niet met toestemming van de Opdrachtgever of die derden.
16.7 De Opdrachtgever vrijwaart Studentflex voor elke aansprakelijkheid (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) van Studentflex als werkgever van de Flexkracht – direct of indirect – ter zake van de in de leden 5 en 6 van dit artikel bedoelde schaden, verliezen en/of verbintenissen.
16.8 De Opdrachtgever zal zich, voorzover mogelijk, afdoende verzekeren tegen aansprakelijkheid op grond van het bepaalde in dit artikel. Op verzoek van Studentflex verstrekt de Opdrachtgever een bewijs van verzekering aan Studentflex.

Artikel 17 Arbeidsomstandigheden
17.1 De Opdrachtgever verklaart zich bekend met het feit dat hij in de Arbeidsomstandighedenwet wordt aangemerkt als werkgever.
17.2 De Opdrachtgever is jegens de Flexkracht en Studentflex verantwoordelijk voor de nakoming van de uit artikel 7:658 Burgerlijk Wetboek, de Arbeidsomstandighedenwet en de daarmee samenhangende regelgeving voortvloeiende verplichtingen op het gebied van de veiligheid op de werkplek en goede arbeidsomstandigheden in het algemeen.
17.3 De Opdrachtgever is gehouden om aan de Flexkracht en aan Studentflex tijdig, in ieder geval één werkdag voor aanvang van de werkzaamheden, Schriftelijk informatie te verstrekken over de verlangde beroepskwalificaties en de specifieke kenmerken van de in te nemen
arbeidsplaats. De Opdrachtgever geeft de Flexkracht actieve voorlichting met betrekking tot de binnen zijn onderneming gehanteerde Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E).
17.4 Indien de Flexkracht een bedrijfsongeval of een beroepsziekte overkomt, zal de Opdrachtgever, indien wettelijk vereist, de bevoegde instanties hiervan onverwijld op de hoogte stellen en ervoor zorg dragen dat daarvan onverwijld een Schriftelijke rapportage wordt opgemaakt. In de rapportage wordt de toedracht van het ongeval zodanig vastgelegd, dat daaruit met redelijke mate van zekerheid kan worden opgemaakt of en in hoeverre het ongeval het gevolg is van het feit dat onvoldoende maatregelen waren genomen ter voorkoming van het ongeval dan wel beroepsziekte. De Opdrachtgever informeert Studentflex zo spoedig mogelijk over het bedrijfsongeval of de beroepsziekte en overlegt een kopie van de opgestelde rapportage.
17.5 De Opdrachtgever zal aan de Flexkracht vergoeden — en Studentflex vrijwaren tegen — alle schade (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) die de Flexkracht in het kader van de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt, indien en voor zover de Opdrachtgever en/of Studentflex daarvoor aansprakelijk is op grond van artikel 7:658 en/of artikel 7:611 en/of artikel 6:162 van het Burgerlijk Wetboek. Onder de zinsnede “alle schade […] die de Flexkracht in het kader van de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt” wordt hier uitdrukkelijk ook bedoeld de schade die de Flexkracht lijdt tijdens zijn woon-werkverkeer.
17.6 Indien het bedrijfsongeval tot de dood van de Flexkracht leidt, is de Opdrachtgever gehouden schade (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) te vergoeden conform artikel 6:108 Burgerlijk Wetboek aan de in dat artikel genoemde personen en Studentflex vrijwaren tegen alle schade (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) waarvoor zij aansprakelijk wordt gehouden.
17.7 De Opdrachtgever zal zich afdoende verzekeren tegen aansprakelijkheid op grond van het bepaalde in dit artikel. Op eerste verzoek van Studentflex verstrekt de Opdrachtgever een bewijs van verzekering aan Studentflex.

Artikel 18 Verificatie- en bewaarplicht Opdrachtgever
18.1 Conform de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, is de Opdrachtgever verplicht om bij aanvang van de Terbeschikkingstelling van de Flexkracht diens identiteit vast te stellen aan de hand van een origineel identiteitsdocument waarop de nationaliteit van de Flexkracht is vermeld. Dit identiteitsdocument dient zorgvuldig te worden gecontroleerd op echtheid en geldigheid.
18.2 De Opdrachtgever behandelt de hem in het kader van de Terbeschikkingstelling ter kennis gekomen persoonlijke gegevens van de Flexkracht vertrouwelijk en verwerkt deze in overeenstemming met de bepalingen van de geldende privacywet- en regelgeving.
18.3 De Opdrachtgever aan wie door Studentflex een vreemdeling in de zin van de Wet arbeid vreemdelingen ter beschikking wordt gesteld, verklaart zich uitdrukkelijk bekend met artikel 15 van deze wet, onder meer inhoudende dat de Opdrachtgever bij de aanvang van de arbeid door een vreemdeling (als bedoeld in dat artikel) een afschrift van het document, zoals bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht, van de vreemdeling dient te ontvangen. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor een zorgvuldige controle van het eerder genoemde document en stelt aan de hand daarvan de identiteit van de vreemdeling vast en neemt een afschrift van het document op in zijn administratie. Studentflex is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor een eventuele boete die in het kader van de Wet arbeid vreemdelingen aan de Opdrachtgever wordt opgelegd.
18.4 De Opdrachtgever verklaart zich nadrukkelijk bekend met de geldende wet- en regelgeving aangaande de verwerking van persoonsgegevens. De Opdrachtgever zal de via Studentflex verkregen persoonsgegevens slechts gebruiken voor het doel waarvoor zij zijn verkregen, deze niet langer bewaren dan conform wet- en regelgeving is toegestaan en zal zorgen voor een adequate beveiliging van deze persoonsgegevens. De Opdrachtgever en Studentflex zijn ieder afzonderlijk verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens van (Aspirant) Flexkrachten. De Opdrachtgever dient er zelfstandig voor zorg te dragen dat de wijze waarop persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de privacywet- en regelgeving plaatsvindt.
18.5 Studentflex is niet aansprakelijk voor boetes of vorderingen die de Opdrachtgever worden opgelegd, omdat zij haar verplichtingen als genoemd in dit artikel niet is nagekomen.
18.6 De Opdrachtgever zal Studentflex te allen tijde vrijwaren voor opgelegde boetes aan en aanspraken jegens Studentflex wegens het niet nakomen door de Opdrachtgever van de in dit artikel genoemde verplichtingen.

Artikel 19 Voorkoming van discriminatie
19.1 Opdrachtgever en Studentflex zullen geen verboden onderscheid maken, niet naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, geslacht, ras, nationaliteit, seksuele geaardheid, burgerlijke staat, handicap, chronische ziekte, leeftijd of welke grond dan ook. Opdrachtgever en Studentflex zullen uitsluitend voor de functie relevante eisen stellen of mee laten wegen bij het verstrekken respectievelijk uitvoeren van de Overeenkomst en bij de selectie en de behandeling van de (Aspirant) Flexkrachten.
19.2 Opdrachtgever is bekend met de Klokkenluiderswet en waarborgt dat de Flexkrachten op gelijke wijze als zijn eigen personeel toegang krijgt tot de klokkenluidersregeling, indien de
Opdrachtgever een dergelijke regeling kent of op hem van toepassing is.
19.3 Indien de Opdrachtgever een klachtenregeling kent met betrekking tot de bejegening van werknemers, zal hij waarborgen dat de Flexkrachten op gelijke wijze als zijn eigen personeel toegang krijgt tot deze klachtenregeling. Het gaat hierbij enkel om klachten die niet het
werkgeverschap van Studentflex betreffen, een en ander voor zover geen wettelijke verplichtingen anderszins bestaan.

Artikel 20 Medezeggenschap
20.1 De Opdrachtgever is gehouden om de Flexkracht die lid is van de ondernemingsraad van Studentflex of van de ondernemingsraad van de Opdrachtgever, in de gelegenheid te stellen deze medezeggenschapsrechten uit te oefenen conform wet- en regelgeving.
20.2 Indien de Flexkracht medezeggenschap uitoefent in de onderneming van de Opdrachtgever, is de Opdrachtgever het Opdrachtgeverstarief ook verschuldigd over de uren waarin de Flexkracht onder werktijd werkzaamheden verricht of een opleiding volgt in verband van het uitoefenen van medezeggenschap.
20.3 De Opdrachtgever verklaart zich bekend met zijn informatieverplichtingen op grond van de Wet op de ondernemingsraden betreffende de (verwachte) inzet van Flexkrachten in zijn onderneming. Indien en voor zover de Opdrachtgever bij de vervulling van deze
informatieverplichtingen zich wenst te baseren op door Studentflex verstrekte of te verstrekken gegevens, zal die verstrekking van gegevens niet verder gaan dan waar de Wet op de
ondernemingsraden toe verplicht.

Artikel 21 Verplichtingen met betrekking tot de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs
21.1 De Opdrachtgever verklaart zich uitdrukkelijk bekend met de voor hem geldende verplichtingen voortvloeiende uit de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs, waaronder – maar uitdrukkelijk niet beperkt tot:
− artikel 8b van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs: de Opdrachtgever zorgt dat de Flexkrachten gelijke toegang hebben tot de bedrijfsvoorzieningen of diensten in
zijn onderneming, met name kantines, kinderopvang- en vervoersfaciliteiten, als de werknemers, die in dienst van zijn onderneming werkzaam zijn in gelijke of gelijkwaardige functies, tenzij het verschil in behandeling om objectieve redenen gerechtvaardigd is; − artikel 8c van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs: de Opdrachtgever zorgt ervoor dat binnen zijn onderneming ontstane vacatures tijdig en duidelijk ter
kennis worden gebracht aan de Flexkrachten, opdat deze dezelfde kansen op een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd heeft als de werknemers van de
onderneming van de Opdrachtgever; − artikel 10 van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs: de Opdrachtgever
zal Studentflex tijdig en volledig informeren over het voornemen, aanvangen,
voortduren of eindigen van door de vakbonden georganiseerde of ongeorganiseerde collectieve acties, waaronder — maar niet uitsluitend — een werkstaking, uitsluiting of bedrijfsbezetting. De Opdrachtgever zal in de uitvoering van zijn leiding en toezicht over de Flexkracht, uitdrukkelijk geen opdrachten aan de Flexkracht verstrekken, waardoor artikel 10 Waadi zal worden overtreden. − artikel 12a van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs: de Opdrachtgever verschaft aan zowel Studentflex als de Arbeidskrachten, voor aanvang van de Detachering Schriftelijk, informatie over de arbeidsvoorwaarden, als bedoeld in artikel 8
van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs.

Artikel 22 overname Flexkrachten
22.1 Voor het bepaalde in dit artikel wordt onder het aangaan van een arbeidsverhouding met een Aspirant) Flexkracht verstaan:
● het aangaan van een arbeidsovereenkomst, een overeenkomst tot aanneming van werk en/of een overeenkomst van opdracht door de Opdrachtgever met een (Aspirant) Flexkracht;
● het laten ter beschikking stellen van de betreffende (Aspirant) Flexkracht door een derde (bijvoorbeeld een andere uitzendonderneming);
● het aangaan van een arbeidsverhouding door de (Aspirant) Flexkracht met een derde, waarbij de Opdrachtgever en die derde in een groep zijn verbonden (als bedoeld in artikel 2:24b BW) dan wel een dochtermaatschappij is van een ander (als bedoeld in artikel 2:24a BW). 22.2 Voor het bepaalde in dit artikel wordt onder (Aspirant) Flexkracht tevens verstaan:
● de (Aspirant) Flexkracht die bij Studentflex is ingeschreven;
● de (Aspirant) Flexkracht die is voorgesteld aan en/of in contact is gebracht met de Opdrachtgever;
● de (Aspirant) Flexkracht wiens Terbeschikkingstelling minder dan twaalf maanden voor het aangaan van de arbeidsverhouding met de Opdrachtgever is geëindigd.
22.3 De Opdrachtgever is uitsluitend gerechtigd een arbeidsverhouding aan te gaan met een (Aspirant) Flexkracht indien en voor zover wordt voldaan aan het in dit artikel bepaalde.
22.4 De Opdrachtgever zal geen arbeidsverhouding met de (Aspirant) Flexkracht aangaan, indien en voor zover de arbeidsovereenkomst tussen de (Aspirant) Flexkracht enerzijds en Studentflex anderzijds niet rechtsgeldig is geëindigd en indien en voor zover de Opdrachtgever de Overeenkomst met Studentflex niet rechtsgeldig kan doen eindigen of beëindigd heeft.
22.5 De Opdrachtgever brengt Studentflex Schriftelijk op de hoogte van haar voornemen om met de (Aspirant) Flexkracht een arbeidsverhouding aan te gaan, alvorens aan dat voornemen uitvoering te geven. De Overeenkomst zal door Opdrachtgever met inachtneming van deze Algemene Voorwaarden worden beëindigd.
22.6 Indien een (Aspirant) Flexkracht door tussenkomst van Studentflex aan de mogelijke Opdrachtgever is voorgesteld en deze mogelijke Opdrachtgever rechtstreeks dan wel via derden met die (Aspirant) Flexkracht, binnen twaalf maanden nadat die (Aspirant) Flexkracht is
voorgesteld, een arbeidsverhouding aangaat voor dezelfde of een andere functie voordat de Terbeschikkingstelling tot stand komt, is deze Opdrachtgever aan Studentflex een vergoeding verschuldigd ter hoogte van 25% van het Opdrachtgeverstarief dat door Studentflex in rekening zou zijn gebracht voor de werkzaamheden van de (Aspirant) Flexkracht als deze via Studentflex werkzaamheden zou hebben verricht voor de Opdrachtgever en wel voor de duur van 1040 uur, met een minimale fee van € 1.500,-. De Opdrachtgever is deze vergoeding altijd verschuldigd, indien de (Aspirant) Flexkracht door Studentflex is aangedragen bij de Opdrachtgever. Of de Opdrachtgever de (Aspirant) Flexkracht al direct of indirect (uit welke hoedanigheid dan ook) kende, doet ten aanzien van de vergoedingsplicht als bedoeld in dit artikel niet ter zake.
22.7 Indien de Opdrachtgever rechtstreeks dan wel via derden een arbeidsverhouding aangaat met een Flexkracht die aan haar ter beschikking wordt gesteld op basis van een Overeenkomst voor bepaalde dan wel onbepaalde tijd, voordat die Flexkracht 1040 uren heeft gewerkt voor de Opdrachtgever, hanteert Studentflex de volgende berekening om de overnamevergoeding te berekenen. De Opdrachtgever is aan Studentflex een vergoeding verschuldigd van 25% van het laatst geldende Opdrachtgeverstarief over 1040 uren minus de – op basis van de Overeenkomst – reeds door de Flexkracht gewerkte uren, hierbij geldt altijd een minimale fee van € 1.500,-.
22.8 Indien de Opdrachtgever een arbeidsverhouding aangaat met de Flexkracht binnen twaalf maanden nadat diens Terbeschikkingstelling (ongeacht of deze was gebaseerd op een
Overeenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd) aan de Opdrachtgever is geëindigd, is hij een vergoeding verschuldigd van 25% van het Opdrachtgeverstarief, dat voor de betrokken Flexkracht van toepassing zou zijn geweest over een periode van 1040 gewerkte uren minus de – op basis van de geëindigde Overeenkomst – reeds door de Flexkracht gewerkte uren, met een minimale fee van € 1.500,-. Dit geldt zowel in het geval de Opdrachtgever de Flexkracht hiertoe – rechtstreeks of via derden – heeft benaderd als wanneer de Flexkracht – rechtstreeks of via derden – bij de
Opdrachtgever heeft gesolliciteerd.

Artikel 23 Verplichtingen en Aansprakelijkheid
23.1 De Opdrachtgever die de verplichtingen die voor hem voortvloeien uit deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomsten niet of ondeugdelijk nakomt, is gehouden tot vergoeding van alle daaruit voortvloeiende schade van Studentflex.
23.2 Gedurende de looptijd van de Overeenkomst is de Opdrachtgever aansprakelijk voor de schade die Studentflex, de Flexkracht en/of derden lijden als gevolg van het handelen en/of nalaten van de Flexkracht. Studentflex is niet aansprakelijk voor schade of verliezen van de Opdrachtgever als gevolg van het handelen en/of nalaten van de Flexkracht. De Opdrachtgever vrijwaart
Studentflex voor elke aansprakelijkheid (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) – direct of indirect – ter zake van de in dit lid bedoelde schaden en/of verliezen.
23.3 De Opdrachtgever is gehouden om zich afdoende te verzekeren ter dekking van de in dit artikel bepaalde aansprakelijkheden en verstrekt Studentflex op haar eerste verzoek een geldig bewijs (polisblad) van deze verzekering.
23.4 Studentflex zal zich inspannen de Overeenkomst als een redelijk bekwaam opdrachtnemer uit te voeren.
23.5 Indien in rechte of anderszins komt vast te staan dat Studentflex jegens de
Opdrachtgever aansprakelijk mocht zijn voor schade die wordt geleden in verband met de Overeenkomst, of uit hoofde van onrechtmatige daad, of uit enige andere hoofde, dan is deze aansprakelijkheid, inclusief een eventuele betalingsverplichting op basis van artikel 6:230 BW en/of artikel 6:271 BW, te allen tijde in zijn totaliteit beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld:
a. Studentflex is nimmer aansprakelijk voor schade, die is ontstaan doordat Studentflex is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste
gegevens/bestanden/ hulpmiddelen en informatie;
b. Studentflex is nimmer aansprakelijk voor de door de Opdrachtgever geleden
gevolgschade, gederfde winst, gemiste inkomsten, gemiste omzet, gemiste besparingen, schade door bedrijfs- en andersoortige stagnatie;
c. de aansprakelijkheid van Studentflex, inclusief een eventuele betalingsverplichting uit hoofde van een ongedaanmakingsverbintenis en een eventuele betalingsverplichting uit hoofde van artikel 6:230 BW, tegenover de Opdrachtgever is te allen tijde beperkt tot het
bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering van Studentflex in voorkomend geval
uitkeert;
d. in het geval de aansprakelijkheidsverzekering van Studentflex – om welke reden dan ook — niet tot uitkering overgaat, geldt dat de aansprakelijkheid van Studentflex, inclusief een
eventuele betalingsverplichting op basis van artikel 6:230 BW en/of artikel 6:271 BW, beperkt is tot de hoogte van de laatste twee door de Opdrachtgever uit hoofde van deze Overeenkomst betaalde facturen tezamen. Voor de bepaling van de hoogte van de facturen, worden de bruto loonkosten van de ter beschikking gestelde Flexkracht(en) –
welke bruto loonkosten de Opdrachtgever één op één doorbetaalt – buiten beschouwing gelaten. waarbij geldt dat de totale aansprakelijkheid van Studentflex en de aan haar gelieerde vennootschappen te allen tijde is beperkt tot maximaal een bedrag van € 10.000.- per jaar, ongeacht de grondslag voor aansprakelijkheid en het aantal schadeveroorzakende
gebeurtenissen.
23.6 Deze beperkingen gelden niet in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Studentflex en/of van Flexkrachten.
23.7 Alle ondergeschikten van Studentflex kunnen zich tegenover de Opdrachtgever en zo nodig ook tegenover derden op gelijke voet als Studentflex beroepen op de bovenstaande bepalingen. 23.8 Schade waarvoor Studentflex aansprakelijk gehouden kan worden, dient zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen veertien kalenderdagen na het ontstaan daarvan Schriftelijk aan Studentflex gemeld te worden, op straffe van verval van het recht op vergoeding van deze schade. Deze termijn geldt niet indien de Opdrachtgever aannemelijk kan maken dat de schade wegens gegronde reden niet eerder gemeld kon worden.
23.9 Een aansprakelijkheidsvordering jegens Studentflex vervalt binnen 12 maanden nadat de Opdrachtgever bekend is geraakt met het schadetoebrengende feit of hiermee redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.

Artikel 24 Intellectuele en industriële eigendom
24.1 Studentflex zal de Flexkracht op verzoek van de Opdrachtgever, een Schriftelijke verklaring laten ondertekenen teneinde — voorzover nodig en mogelijk — te bewerkstelligen c.q. bevorderen, dat alle rechten van intellectuele en industriële eigendom op de resultaten van de werkzaamheden van de Flexkracht toekomen, respectievelijk (zullen) worden overgedragen aan de Opdrachtgever. Indien Studentflex in verband hiermee een vergoeding verschuldigd is aan de Flexkracht of anderszins kosten dient te maken, is de Opdrachtgever een gelijke vergoeding c.q. gelijke kosten verschuldigd aan Studentflex.
24.2 Het staat de Opdrachtgever vrij om rechtstreeks een overeenkomst met de Flexkracht aan te gaan of hem een verklaring ter ondertekening voor te leggen ter zake van de in lid 1 van dit artikel bedoelde intellectuele en industriële eigendomsrechten. De Opdrachtgever informeert Studentflex over haar voornemen daartoe en verstrekt een afschrift van de ter zake opgemaakte overeenkomst / verklaring aan Studentflex.Studentflex is jegens de Opdrachtgever niet aansprakelijk voor een boete of dwangsom die de Flexkracht verbeurt of eventuele schade van de Opdrachtgever als gevolg van het feit dat de Flexkracht zich beroept op enig recht van
intellectuele en/of industriële eigendom.

Artikel 25 Geheimhouding
25.1 Studentflex en de Opdrachtgever zullen geen vertrouwelijke informatie van of over de andere Partij, diens activiteiten en relaties, die hen ter kennis is gekomen ingevolge de
Overeenkomst, verstrekken aan derden, tenzij – en alsdan voorzover – verstrekking van die informatie nodig is om de Overeenkomst naar behoren te kunnen uitvoeren of op hen een wettelijke plicht tot bekendmaking rust.
25.2 Studentflex zal op verzoek van de Opdrachtgever de Flexkracht verplichten geheimhouding te betrachten omtrent al hetgeen hem bij het verrichten van de werkzaamheden bekend of gewaar wordt, tenzij op de Flexkracht een wettelijke plicht tot bekendmaking rust.
25.3 Het staat de Opdrachtgever vrij om de Flexkracht rechtstreeks te verplichten tot geheimhouding. De Opdrachtgever informeert Studentflex over haar voornemen daartoe en verstrekt een afschrift van de terzake opgemaakte verklaring/overeenkomst aan Studentflex. 25.4 Studentflex is niet aansprakelijk voor een boete, dwangsom of eventuele schade van de Opdrachtgever als gevolg van schending van die geheimhoudingsplicht door de Flexkracht.

Artikel 26 Toepasselijk recht en forumkeuze
26.1 Op deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. 26.2 Alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met een rechtsverhouding tussen Studentflex en Opdrachtgever zullen in eerste aanleg bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Utrecht, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen zich
daartegen verzetten. Niettemin heeft Studentflex te allen tijde het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.